Algemene Voorwaarden Amore Sieraden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Amore Sieraden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Amore Sieradenworden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Amore Sieraden ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Amore Sieraden zijn vrijblijvend . Amore Sieraden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling. Amore Sieraden is gerechtigd bestellingen te weigeren c.q. te annuleren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3 Vanaf het moment van acceptatie van jouw bestelling door Amore Sieraden worden de door jou bestelde artikelen gedurende drie (3) dagen voor jou gereserveerd. In geval van speciale akties of aanbiedingen kunnen andere termijnen gelden.
2.4 Annulering van jouw bestelling is kostenloos mogelijk binnen 24 uur na het doen van de bestelling, mits deze nog niet is verzonden.  Na afloop van deze termijn is de koopovereenkomst definitief en bent je in beginsel betalingsplichtig. Amore Sieraden heeft het recht eventueel gemaakte kosten, waaronder bank- en transactiekosten, aan jou in rekening te brengen c.q. op de restitutie van jouw aankoopbedrag in mindering te brengen. Indien de bestelling al is verzonden, kan de bestelling worden geannuleerd, maar ben je gehouden de daaraan verbonden kosten, waaronder de retourkosten van vervoer te vergoeden. Na ontvangst van jouw bestelling heb je 14 dagen de tijd om te beslissen of je de artikelen wilt houden (de wettelijke bedenktermijn). Zie verder artikel 6.3. 

 Artikel 3. Prijzen en betalingen  

 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief  verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Voor bestellingen binnen Nederland geldt een vaste bijdrage in de verzendkosten van € 4,95 ongeacht de grootte van de bestelling, tenzij anders bepaald.  Voor bestellingen uit België geldt een vast tarief van € 7,95, tenzij anders bepaald.  Voor bestellingen uit andere landen is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Voor Zwitserland  (Switserland / La Suisse ) geldt een toeslag van € 29 i.v.m. douane-kosten.
3.1.1.Aankopen vanaf € 75 worden door ons- uitsluitend binnen Nederland-  gratis verzonden. Sommige producten zijn evenwel hiervan uitgezonderd. Dit wordt dan bij het betreffende artikel vermeld. Ook indien sprake is van een speciale actie of uitverkoop kan dit anders zijn. De voorwaarden die dan gelden worden dan apart vermeld.
3.1.2. Worden artikelen geruild en/of geretourneerd, die gratis zijn verzonden, dan worden de verzendkosten van ons naar jou alsnog verrekend. Ook indien sprake is van gratis verzending in het kader van een actie,of anderszins,  worden alsnog de  verzendkosten in rekening gebracht indien (een deel van ) de  bestelling wordt geruild of geretourneerd.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen vier (4) dagen indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen zes (6) dagen na de besteldatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij  schriftelijk anders overeengekomen.

3.3  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan jouw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Amore Sieraden.

3.4 Overschrijding van bovengenoemde betalingstermijn geeft Amore Sieraden het recht het /de betreffende artikel(en) terug in de winkel te plaatsen en niet langer gereserveerd te houden.

3.5 Als je de betalingstermijn overschrijdt, en je hebt met ons geen nadere betalingsafspraken  gemaakt, dan ben je in principe vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en ben je vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als jouw betaling plaatsvindt na aanmaning door Amore Sieraden ben je een bedrag van vijftien euro ( € 15)  aan administratiekosten verschuldigd en als Amore Sieraden haar  vordering ter incasso uitbesteedt, ben je ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Amore Sieraden behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, conform de Wet Incasso Kosten. Het kan natuurlijk zijn dat je door overmacht niet in staat bent geweest tijdig te betalen. Mail ons dan svp, wij zijn altijd tot nader overleg bereid. Zonder nadere afspraken wordt de incasso-procedure voortgezet.

3.6 Achteraf betalen via Billink 

Wanneer is gekozen voor betaling achteraf via Billink, gelden de navolgende bepalingen.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die door Amore Sieraden in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij: a) risicoanalyses b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden. 

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Jouw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties.

Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn.
Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen.
Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen.
In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Let op: indien je gebruik maakt van het recht van retour, en je retourneert voor een bedrag > € 100, dan worden de door Billink bij ons als webwinkel in rekening gebrachte kosten ( 2,95% van de oorspronkelijke orderwaarde) in mindering gebracht op de terugbetaling van de geretourneerde artikelen.

Artikel 4. Verzending / levering 

4.1. Amore Sieraden streeft ernaar om bestellingen direct, maar uiterlijk binnen 48 uur te versturen. Wanneer je hebt gekozen voor een gepersonaliseerd sieraad, dan kan dat iets langer duren. We houden je daarvan altijd op de hoogte. De bestelling wordt verzonden naar het laatstelijk door jou  bij Amore Sieraden opgegeven huisadres.
4.1.1.Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het verzendadres. Als je bestelling vanwege een fout in het adres niet kan worden afgeleverd en het pakketje komt naar ons retour, dan kunnen we het nogmaals aan je opsturen tegen vergoeding van de verzendkosten.
4.1.2.De verzending van de bestelling wordt per  e-mail aan jou bevestigd. Indien je je bestelling niet  binnen een  redelijke termijn van 7 werkdagen na verzending hebt ontvangen, verzoeken wij je om dit per e-mail te melden.  Reclames, na  ommekomst van deze periode gedaan, worden niet  in behandeling genomen.
4.2 De door Amore Sieraden opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding .
4.3 Versturen van jouw bestelling geschiedt via DPD, DHL of PostNL Hiervoor gelden de voorwaarden van de betreffende dienst. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte poststukken. Je kunt desgewenst aangeven dat de verzending aangetekend dient te geschieden.
4.4. Indien in een voorkomend geval de zending door jou wordt geweigerd, worden daaraan verbonden retourkosten, die door de vervoerder aan Amore Sieraden in rekening worden gebracht, aan jou doorbelast, onverlet het recht van Amore Sieraden nadere bijkomende kosten aan jou in rekening te brengen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud  

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Amore Sieraden verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico terzake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid / Ruilen en retourneren

6.1  Je heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, vragen we je om Amore Sieraden daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen drie dagen na aflevering van het artikel  per e-mail via klantenservice@amoresieaden.nl l  kennis te geven. Indien binnen deze termijn door Amore Sieraden geen e-mail of anderszins schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Amore Sieraden geacht ten aanzien van het geleverde  volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Reclames, gedaan na deze termijn worden dan ook niet meer in behandeling genomen.

6.2 Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Amore Sieraden de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Eventuele ( werkelijke ) verzendkosten zijn voor jouw rekening, tenzij het gaat om door ons foutief geleverde artikelen

6.3 Indien een artikel om welke reden dan ook niet aan jouw wensen voldoet, heb je het recht het artikel binnen veertien ( 14 ) dagen na aflevering bij Amore Sieraden aan te melden voor retour. (de wettelijke bedenktijd). De artikelen die je terug wilt sturen moeten vervolgens binnen 14 dagen retour zijn gestuurd.

Wij vragen je om retourzendingen zo spoedig mogelijk via retour@amoresieraden.nl aan te melden.  Je kunt ook gebruik maken van ons retourformulier. Ook als je iets wilt ruilen, kun je van dit formulier gebruik maken. Maar let op : gepersonaliseerde sieraden en :artikelen die na  de zichttermijn worden geretourneerd, en waarover geen andere afspraken zijn gemaakt, worden door ons niet geaccepteerd en op jouw eigen kosten weer aan jou geretourneerd !

Voorts dient het retour te zenden artikel aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

  1. a) als je oorbellen hebt besteld, en 1 daarvan is verpakt in een geseald cellofaan of plastic zakje, dan moet dit ongeopend zijn wil je de oorbellen retourneren.
    b) het artikel mag niet veranderd zijn;  
    c) retouren dienen deugdelijk verpakt verzonden te worden en voldoende te worden gefrankeerd. In   geval van onvoldoende frankering of  beschadiging van jouw retourzending, worden de  kosten daarvan verrekend met het aan jou te restitueren  bedrag.
    d) maatwerk en gepersonaliseerde artikelen (bijv. gegraveerd of speciaal voor jou gemaakt) kunnen niet geretourneerd.

 Retourzendingen zijn voor uw eigen rekening en risico. Wij aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid. Jij betaalt dus zelf de kosten van de retourzending (van jou terug naar de webwinkel) en bent zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking en juiste vermelding van het retouradres.

6.4 Na ontvangst van de retourzending wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen aan jou teruggestort. Eventuele (werkelijke ) kosten van door ons betaalde creditcard- of andere kosten van providers (zoals Billink of Paypal) worden daarop in mindering worden gebracht.  Verder dient voldaan te zijn aan de voorwaarden  zoals genoemd in artikel 6.3. 
Indien niet is voldaan aan voornoemde voorwaarden, is Amore Sieraden niet gehouden tot terugbetaling van bestelde artikelen. Na ommekomst van genoemde (zicht-) termijn is de overeenkomst definitief en ben je eigenaar van de goederen die je besteld hebt.

6.5 De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Amore Sieraden kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. Wij doen er alles aan om de site zo actueel mogelijk te houden. Het kan evenwel voorkomen dat een besteld artikel niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.  Amore Sieraden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie in haar website of mailings.

Artikel 7. Bestellingen / communicatie 

7.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Amore Sieraden, dan wel tussen Amore Sieraden en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Amore Sieraden, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Amore Sieraden. 

Artikel 8. Overmacht 

8.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Amore Sieraden in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Amore Sieraden gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Amore Sieraden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Amore Sieraden en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigende bepalingen in acht worden genomen.
9.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.